עניינים שונים – דברים האסורים משום סכנה

שאלה: אדם שמשחיז את ציפורניו, או נשים העושות טיפולי מניקור או פדיקור, האם צריכים לחשוש שהאבקה הנופלת מהציפורניים לא תיפול ברצפה, משום סכנה שתעבור מעליהם אשה מעוברת ותפיל חלילה. או שאין חשש באבקה?

תשובה: אין צריך לדקדק בזה. עיקר החשש הוא בציפורן ממש. עיין בספר כי בא מועד ח"א ליד"נ הגאון רבי בנימין חותה שליט"א, שהביא בתחילת הספר מכתב מהגאון ר"מ מאזוז שליט"א שאין צריך לדקדק בזה. ויש אולי להביא ראיה, ממה שדנו האחרונים בדין שום או ביצה שעבר עליהן לילה והיו קלופין, ונטחנו ועשו מהם אבקה אם יש בהם רוח רעה או שאמרינן פנים חדשות באו לכאן. ועיי' בזה בספר הליכות עולם חלק ז' דף רי"ז שמצדד בהערה שם שאולי בשום טחון אין בעיה של שום קלוף משום שפנים חדשות באו לכאן. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ב' (יו"ד סי' ז אות ז) שהתיר להשתמש באבקת ביצים שעבר עליהם הלילה, ע"ש. וע"ע בספר שמירת הגוף והנפש ח"א סי' ג ס"ח עמ' כז' שהביא משו"ת דגל אפרים סי' כח שאבק ביצים נעשה כעפר ועל עפר לא שורה רוח רעה. וע"ע למש"כ האג"מ יו"ד ח"ג סי' כ', דרק אם עושה בדיוק כמש"כ חז"ל, אז איכא סכנה אבל בשינוי קל ליכא סכנה).