יורה דעה – טבילת כלים

שאלה: קנינו טוסטר חדש ולא הספקנו להטביל אותו כדת וכדין (או להשאילו לגוי, או בדרכים האחרות), האם יהיה ניתן להשתמש בו על ידי הפסק של נייר אפיה, כך שהאוכל לא יגע ישירות בטוסטר אלא בנייר? כמו כן מה הדין נייר כסף?

תשובה: הנה הגרש"ז אוירבך זצוק"ל כתב במנחת שלמה (ח"ב סי' סו אות ה') כתב, שאין הנייר חשוב הפסק בין הכלי לאוכל. ועל כן אין פתרון זה מועיל ואין לעשות כן. וכ"כ בספר חלקת בנימין (בביאורים ד"ה אינן טעונין טבילה), וכ"כ בס' טבילת כלים כהלכה (עמ' ס'), ובפרט לפי מש"כ מהרי"ל (סי' סא') דבהניח כוס עץ בתוך כוס כסף דצריך טבילה לפי הסמ"ק וכמה מן האחרונים חששו לדבריו. והמנח"ש כתב לתמוה על דברי הבא"ח (ש"ב פ' מטות הי"ד), שכתב להסתפק בכיו"ב. ולגבי נייר כסף תלוי אם עושה כן באופן קבוע שמחמם את האוכל עם הפסק נייר כסף יש מקום להקל, ובפרט שנייר כסף יותר מבודד את המאכל מהמכשיר. ואם אינו נוהג לחמם כך בדר"כ, אין זה מועיל. ויש מקום לצרף להקל בשעת הדחק את שיטת החלקת יעקב (ח"א סי' קכו) שהקל בכלי חשמל מדין מחובר לקרקע. העולה להלכה: שאין מועיל להשתמש בכלי שאינו טבול ע"י הפסק של נייר אפיה. ובנייר כסף אם דרכו לחמם עם נייר זה בדרך כלל יש מקום להקל. ואם אין דרכו בכך אין הפסק זה מועיל והוא בטל לכלי. ובשעת הדחק שאין לו ברירה יש מקום להקל.