אורח חיים

שאלה: האם יש מקור למנהג שאחר ברכת הלבנה אומרים יצחק יצחק יצחק? ומהו הטעם?

 תשובה: המקור לכך הוא, ממנהג יוצאי ג'רבה וטוניס, שאומרים בסיום ברכת הלבנה "יצחק יצחק יצחק" כדי שיהא חודש של צחוק ובשורות טובות. ועוד טעם, כנגד מה שאמרו חכמים שהאבות נמשלו לצבא השמים שמאירים עינינו. וכמו שכתוב בפיוט עת שערי רצון, "אמר לאברהם אדון שמים אל תשלחה יד אל שליש אוריים אוריים, מלשון אור שמאירים עינינו. וגם יש שלושה הורים, אברהם משול לחמה שהוא המשפיע את האור לבניו, יצחק ללבנה, ויעקב לכוכבים. ומסתיים הפיוט, במילים אל נא יהיה עולם בלי ירח. ואם יצחק שנעקד ע"ג המזבח היה נשחט ומת היה העולם בלי ירח. ולכן בסיום ברכת הלבנה אומרים שלוש פעמים יצחק כי בוכות יצחק אנו מקדשים את הלבנה. ועיין במדרש תלפיות ב"ענף עץ אבות" דף ד' ע"א שכתב שיצחק משול ללבנה ע"ש.

ועיין לכה"ח פלאג'י (סי' ל"ה אות כ"ג), שכתב דבברכת הלבנה טוב לראות פני יצחק. וכתב בספר צורת הלבנה בסי' ט"ו הערה ו' וז"ל, ולא ידעתי איזה יצחק אם אדם מהשוק בשם יצחק או הכוונה על יצחק אבינו ע"ה וכוונת דבריו לראות דהיינו בעיני שכלו יצייר איך שיצחק עקוד על גבי המזבח כדי לעורר רחמים בשעה זו. ועיין בספר ישמח משה בחלק המערכות מע' לבנה בשם הר' דמשק אליעזר שכתב אחר ברכת הלבנה טוב לראות צורת איש ששמו יצחק. וע"ע בספר ברכת איתן עמ' רלב.