אורח חיים

שאלה: השבוע נקלעתי לגשם חזק ששהיתי בחוץ והסתפקתי האם מותר להתפלל שיפסק הגשם?

תשובה: מותר להתפלל. ומ"מ עדיף להימנע מכך.

מקורות: הנה לא מצאנו שיש איסור להתפלל על כך, ולכאורה יש ראיה מדברי הגמ' (תענית דף כד:) שמותר, שמסופר שם, שרבי חנינא בן דוסא היה הולך בדרך, ובא גשם. אמר לפניו: רבונו של עולם, כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער? פסק הגשם. כשהגיע לביתו, אמר לפניו: רבונו של עולם! כל העולם כולו בצער, וחנינא בנחת? בא גשם. ועוד ממה שתקנו חז"ל לכה"ג שיתפלל שלא תכנס תפילת עוברי דרכים, ולא הוסיפו בשום מקום שלא יתפללו כן עוברי דרכים, ש"מ שמותר. ומ"מ יש לדעת, שירידת הגשמים הם תועלת לבריאה כולה, וידוע שזמן ירידת גשמים הוא עת רצון כמבואר בגמ' (תענית דף ז' ע"ב). ועדיף שיקח מראש מטריה ומעיל ויתפלל במקום זה שירדו עוד גשמי ברכה בכל ימות החורף בכל א"י.