אורח חיים

שאלה: מהו הטעם שמוסיפים בשנה מעוברת בתפילת המוסף של ראש חודש את המילים "ולכפרת פשע", ועד מתי יש לאומרו? ומה הדין אם שכח לאומרו?

תשובה: בשנה מעוברת מוסיפים במוסף של ראש חודש ולכפרת פשע, והטעם הוא משום, שמזכירים שם בתפילה י"ב לשונות של ברכה, "לטובה ולברכה לששון ולשמחה'" וכו', כנגד י"ב חודש. ולכן מוסיפים עוד לשון "ולכפרת פשע", כנגד חודש העיבור. ואם שכח להוסיף זאת אינו חוזר. ויש נוהגים לומר תוספת זו עד ראש חודש אדר ב' ועד בכלל אבל מראש חודש ניסן ואילך אינם מוסיפים תיבות אלה. וכן המנהג. ויש שנוהגים לומר כן במשך כל השנה המעוברת. ויש שאומרים כן בכל שנה.

מקורות:

הנה באליה רבה סימן תכג סק"ו כתב, שיש לומר כן בכל חודשי שנת העיבור. אבל דעת הפרי מגדים מש"ז סק"כ, שראה המנהג רק עד חודש ניסן, ומראש חודש ניסן אין אומרים עוד. עיי"ש. והגאון מהר"ח פלאג"י בכף החיים (סימן לד אות ד'), וכן בספרו רוח חיים (אות ד'), הביא שלוש שיטות, א' לומר כן בכל חדשי השנה. ב' עד ניסן. וג' בחודש אדר בלבד. וכן במשנה ברורה (סימן תכג סק"ג) דיש נוהגים לומר תמיד ולכפרת פשע, ויש שאינם אומרים רק בשנת העיבור ואפילו בשנת העיבור, יש שאינם אומרים אותו אלא עד כלות חודש העיבור. וכתב, ובכל אלה נהרא נהרא ופשטיה וכל אחד יעשה כמנהג המקום. עיי"ש. והרי"ח הטוב בספרו בן איש חי (פרשת ויקרא אות יט) כתב דבשנת העיבור יאמר למחילת חטא ולסליחת עון ולכפרת פשע עכ"ל.  ומשמע שדעתו שיש לומר כן בכל שנת העיבור. וכן דעת כף החיים (סימן תכג אות יח). אומנם הראשל"צ בספרו ילקוט"י  (שבת ה' עמ' תיח) כתב בשם מרן הגר"ע זצ"ל, שדי לאומרו עד ראש חודש ניסן, ומר"ח ניסן והלאה אין צריך לאומרו.