אורח חיים – נטילת ידיים

שאלה: מי שנטל את ידיו ובא אחר שלא נטל ידיו ונגע בידו האם צריך לחזור וליטול את ידיו?

תשובה: הנה יש לחלק בזה, שאם אחר שנטל ידיו ניגב את ידיו ואחר נגע בו אין צריך מהדין ליטול שוב. ויש מחמירין ליטול שוב ללא ברכה. וא"ז אלא ממידת חסידות. ואם קודם שניגב ידיו נגע בו אדם שלא נטל ידיו עדיין, צריך לחזור וליטול. ודין זה אפילו נגע בתינוק בן יומו שחוזר ונוטל.

מקורות: כן משמע מדברי השו"ע סי' קסב ס"ה. ועיין בדברי המשנ"ב שם, ובדברי ההלכ"ב. וע"ע בס' פסקי תשובות שם בהערה 67, שהביא דברי המדקדקים. עיי"ש.