אורח חיים – נטילת ידיים

שאלה: האם מותר לנגב את הידיים אחר נטילת ידיים לאכילה במגבת שהתנגבו בה אחר מקלחת?

תשובה: הנה בשו"ע (סי' קסב ס"ח) כתב דאם נטל ידו אחת ושפשפה בראשו כדי לנגבה או ששפשף בכותל ואחר כך נגע שוב במים הללו ידו טמאה משום שהמים חזרו וטמאו את ידו כבתחילה. והיה נראה לכאורה דה"ה בנ"ד שהמגבת שנוגע בה מלוכלכת במים שאינם נקיים שיטמאו את ידו.

והאחרונים שם נחלקו אם דברי השו"ע שדיבר על משפשף ידין בכותל או בראש שאין המים נספגים והוא נוגע ממש במים ועל כן נטמאו ידיו. ובמגבת שהמים לא בעין אין חשש או שה"ה במגבת יש חשש. ועיי"ש בדברי המג"א ס"ק ט"ז, שכתב להחמיר ודלא כהדברי חמודות שהיקל, וכ"כ להחמיר הב"ח, והנזירות שמשון. אומנם דעת הלבוש ס"ח, והט"ז סק"ז, והמור וקציעה, להקל בזה משום שהמים בלועים במגבת. ואכמ"ל.

ואומנם אין זה דומה כלל, ומשום שרק מים שנגעו בידיו לשם נטילה בכוחם לטמא את ידו. ומים שלא בידו או שלא בשעת נטילה אינן מטמאין וכמו שכתב הרמ"א (סי' קס סי"א) ועל כן יכול לשאוב מים בידו בצאתו מבית הכסא ולתנן בידו. עיי"ש בד' באחרונים. ואם כן, ודאי שבנדון דידן אין חשש כלל לנגב במגבת שרטובה אחר רחיצת הגוף שאין מים אלו מטמאין כלל. ועל כן להלכה: אין בזה חשש כלל ומותר לכו"ע לנגב ידיו במגבת שהתנגב בה אחר רחיצת גופו.