אורח חיים- מועדים: יום כיפור

שאלה: שמעתי שיש מצווה גדולה לאכול בערב יום כיפור (יום שלישי בבוקר), מה השיעור שצריך לאכול כדי לקיים מצווה זו?

תשובה:

על פי הסוד, צריך לאכול כשיעור אכילה של ב' ימים ועל ידי כך נחשב כאילו התענה יומיים נוספים מלבד יום הכיפורים. ואומנם על פי הפשט, העיקר שיאכל שיעור 43 גרם בתוך זמן אכילת פרס (4.5 דק'). וברור שבכל אכילה ואכילה הוא מקיים מצווה. ולכן טוב שירבה באכילות קטנות כגון, צימוקים וכד' ביום זה.

(מקור דין זה הובא בגמ' ברכות ח:, והובא בטוש"ע סי' תרד. וע"ע כה"ח סק"א בשם הפר"ח שע"י אכילתו הוי כאילו התענה יומיים מלבד יוה"כ. ובאורל"צ ח"ד פז ה"א כתב, שנמצא שע"י זה, התענה ג' ימים רצופים, שמעלתם כמו תענית ארבעים יום רצופים. וע"ע תשובות והנהגות ח"ה סי קפז, שהביא מנהגו של מהרי"ל דיסקין באכילות קטנות. וע"ע שד"ח יוה"כ סי אות ג' שתלה דין זה בטעמי המצווה).

שאלה: מה הדרך הטובה ביותר לעשות פדיון כפרות, ומהו הזמן הטוב לזה?

תשובה:הטוב ביותר לעשות כפרות ע"י תרנגול לזכר ותרנגולת לנקיבה, ולמעוברת עדיף שייקח ג' תרנגולות א' נקיבה עבור האשה, ועוד ב' נוספים א' זכר וא' נקיבה מפני שאיננו יודעים את מין העובר. ואם יודעים ע"י בדיקת אולטרא-סאונד מין העובר מספיק בתרנגול א'. ומי שידו אינה משגת ייקח תרנגול א' עבורה ואין צריך ג'.

וכמובן, כל זה במידה והכפרה ע"י התרנגול מתבצעת ללא צער בעלי חיים, והשחיטה נעשית כדת וכדין כאשר אין התרנגולים האחרים רואים בשחיטת האחר. ויש לידע שכיום יש מקומות שעושין בתרנגול אחד כפרות לרבבות. ודבר זה הוא גזל גמור ולא על דעת הפודים. וספק אם מועיל כלל כפרה זו. כאשר אין פודין אותו בין אדם לאדם. אלא אם כן עושה בבת אחת לכמה אנשים שבזה כתבו הפוס' שמועיל. ולכן במצב זה עדיף שייתן כסף פדיון כפרות ע"י שנותן ח"י מטבעות כמניין חיים. עבור כל אחד מבני ביתו. וייתן כסף זה לצדקה לעניים או למקום תורה.

מקורות:מקור מנהג הכפרות הובא בשו"ת חמדה גנוזה (סי צג) בתשובה לרב נטוראי גאון. והאריכו בזה הפוסקים אם יש לחוש למש"כ מרן השו"ע סי תרה למנוע מנהג זה משום דרכי האמורי, ועיין בזה בספר חזו"ע ימים נוראים עמ' רכב, ובעמ' רכה. וע"ע בספר אשרי האיש ח"ג עמ' קו, שהזהיר על העושים כפרות בתרנגול אחד לכמה אנשים שבזה אין יוצאים במנהג הכפרות. וא"ז דומה למש"כ האח' שניתן לעשות לכמה אנשים דבפשטות מדובר שעושה בבת אחת לבני ביתו.