אורח חיים- מועדים: חודש אלול

שאלה-ראיתי אנשים שמקפידים על בדיקת תפילין או מזוזות בחודש אלול, האם היא חובה מצד ההלכה, או אינה אלא מנהג חסידות בלבד?

תשובה-

אין חיוב מעיקר ההלכה לבדוק בחודש אלול את התפילין, ומנהג      חסידות להחמיר לבדקן בכל שנה בחודש אלול. ובמזוזות, מעיקר ההלכה חייב לבדקן פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה, ומנהג חסידות להחמיר לבדקן באלול מידי שנה בשנה.

 (מקורות: בירושלמי עירובין (פ"י ה"א), נחלקו בזה תנאים אם חובה כל י"ב חודש או שאין חובה כלל. והאורחות חיים כתב שמנהג רבני צרפת לבודקן בכל שנה. והביא שם בשם תשובות הגאונים, שאם מניחן תדיר אין צריך בדיקה. ואם מניחן לפרקים צריך בדיקה. והראשונים כתבו שהמנהג לבודקן פעמיים בתוך שבע שנים. ומרן בשו"ע סי' לט ס"י פסק שאם מניחן תדיר אין צריך בדיקה. ואם מניחן לפעמים צריך בדיקה פעמיים בשבע שנים.

והגאון רבי יהודה עייאש בספר מטה יהודה, כתב לחלק בין תפילין שהאויר שולט בהן, למזוזה שהיא טמונה ומסוגרת ואין האויר שולט בה כלל, ולכן העלה שאין צריך לבדוק התפילין, ודבריו נכונים מעיקר ההלכה, אבל מנהג חסידים ואנשי מעשה להחמיר ולבדוק התפילין מידי שנה בשנה בחודש אלול, שסימנו אני לדודי ודודי לי, וכמ"ש בספר מטה אפרים (סימן תקפ"א סעיף י'), ובקיצור ש"ע (סימן קכ"ח סעיף ג'), ובספר כרם שלמה, ועוד אחרונים, ובפרט בזמנינו שרבו סופרים ומגיהים שאינם מומחים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, וכמה פעמים נמצאו פיסולים באותיות שלהן לכן ראוי להחמיר ולבדקן בימי אלול, ובמזוזות יש להחמיר יותר מפני שאין האויר שולט בהן, ומעיקר ההלכה חייב לבדקן פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה. ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל הביא כ"ז בשו"ת יחווה דעת ח"א סי' מט והעלה שהמחמיר לבדוק גם התפילין וגם המזוזות מידי שנה בשנה בחודש אלול, תבוא עליו ברכה).