אורח חיים – לימוד שפה זרה בשבת

שאלה: האם מותר לי ללמוד שפה אחרת בשבת? ומה הדין ללמוד בהרהור בלבד?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים אם מותר ללמוד בספרי חכמות בשבת והוא הדין ללמוד שפה זרה בשבת. והמיקל בזה בשעת צורך יש לו על מה לסמוך. ואם לומד בהרהור בלבד מותר.

מקורות: עיין שו"ע או"ח )סימן שז סעיף יז( שהביא מחלוקת ראשונים אם מותר ללמוד ספרי חכמות בשבת. ועיין במשנה ברורה (ס"ק סה) שכתב, שנוהגין להקל, אלא שהביא בשם האליה רבה, דירא שמים ראוי להחמיר בזה. וכן ע"ע בספר חזון עובדיה חלק ו' (עמודים עב-עג) שכתב להתיר ללמוד ספרי רפואות וכיוצא בזה. ונראה מדבריו שם, שבכל זאת טוב להחמיר בדבר. ועיין בספר אורל"צ ח"ב עמ' ריא' שדעתו כמו שכתב מרן בפשיטות בס' יז' שאסור ללמוד בספרי חכמה בשבת. ועיין בסי' שח סעי' נ' שמשמע שמרן השו"ע מסתפק אם מותר לטלטל ספרי חכמות. ועיין בחזו"ע שם שכתב שדעת השו"ע לא ברירא בזה. וראוי מאוד להחמיר בזה. והוסיף, שבעיון בלבד יש ס"ס להקל. עיי"ש.