אורח חיים – הלכות שבת

שאלה: שמעתי שאסור להכין ג'לי בשבת האם זה נכון?

תשובה: נחלקו בזה הפוסקים, ומעיקר הדין מותר לעשות כן בשבת, ובלבד שיתן את האבקה למים חמים בכלי שני ולא לכלי ראשון. וראוי ונכון לדאוג להכין מערב שבת ולא להיכנס לספיקות.

הנה דעת החזו"ע ח"ד עמ' רפא, להתיר בזה, עי"ש.ואומנם דעת רוב ככל הפוסקים לאסור לעשות כן, ומהם בשו"ת שבט הלוי (ח"ז סי' מ”א) שכתב לאסור זאת גם משום נולד וגם משום לש, ויש לדון בדבריו. וע' בשו”ת באר משה (ח"ו סי' מו) שחשש בזה גם לגיבול. וכ"כ בס' שש"כ (ח"א, ח,כח) . ועי’ בס' ארחות שבת (פ"ו, הע' פ”ג) שיש לאסור זאת מדין עובדין דחול. ויש לדחות. ועי' בס' מנוח"א (ח"ב פ"ט, טו) שכ' לאסור זאת משום גרמא לאיסור לישה דאורייתא, ולענ"ד יש להעיר ע"ד שלכא' אין זה נחשב זה קיבוץ חלקים ע"י שנותן את המים, אלא התהליך נוצר ע"י שהאבקה נמסה והופכת בעצמה למים ועל כן לא שייך בזה לישה. וילע"ע.