אורח חיים – ברכות

שאלה: אדם שאוכל סוכריה בפיו או מסטיק וכד', ויוצא ממקום למקום האם צריך לברך שוב שיוצא מביתו מצד שינוי מקום?

תשובה: אין צריך לחזור ולברך ואין זה נחשב לשינוי מקום.

מקורות: הנה לגבי האוכל סוכריה ויוצא ממקומו למקום אחר, דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל (קובץ ישורון חט"ו עמ' קסד), שכל זמן שהסוכריה עדיין נמצאת בתוך פיו אין בזה משום שינוי מקום, וכן כתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' נז), ונקט שבזה לכולי עלמא אין נחשב לשינוי מקום. וכן דקדק הגר"ש שבדרון זצ"ל (בהגהות על הדעת תורה כאן) מלשון החיי אדם שהביאו המשנ"ב 'דכל פתיתה ופתיתה הוא דבר אחר', שמשמע שאם נמצא המאכל בפיו כל הזמן, אין בזה חיסרון של שינוי מקום [ובדעת תורה שם הסתפק בזה המהרש"ם]. אמנם דעת החזו"א (ארחות רבנו ח"ג עמ' רכ, שבות יצחק נר שבת פ"כ סי' ד ס"ק ז) שבשעה שיוצא החוצה, יוציא את הסוכריה מפיו ויברך עליה שוב. וע"ע בכה"ח סי' קעח ס"ר א, דמשמע מדבריו שאינו צריך לברך. וכן פסק הילקוט יוסף, ח"ג דיני ברהמ"ז וברכות עמוד רכג בהערה.