אורח חיים – ברכה וקללה על גוי

שאלה: האם מותר לברך או לקלל גוי?

תשובה: מעיקר הדין מותר לברך גוי ובפרט אם יגרם ע"י כך קידוש ה'. ואף לגבי נוצרים הדין כן. ולקלל גוי מותר מעיקר הדין. אלא שלפי המקובלים טוב שלא לקלל לגוי מכמה טעמים.

מקורות: ראה בשו"ת בית שערים יו"ד סי רכ"ט, שהאריך בזה ומסיק שמותר, וכאשר הגוי מבקש זאת זה אף קידוש השם. ועיין גם בספר דרכי תשובה יו"ד קנא ס"ק כט שהביא מכו"כ ספרים שמותר. ולגבי לקלל גוי עיין מש"כ החיד"א זצוק"ל בספרו כסא רחמים מסכת סופרים סוף פ"ד, דהרב דינא דחיי מתיר לקלל גוי ויש בזה אף מצווה ד"שם רשעים ירקב". והוסיף החיד"א על כך, ולפי מ"ש המקובלים טוב דלא יקלל לגוי". וע"ע בשו"ת יחווה דעת ח"ו סי' ס' שנשאל מגר אם מותר לו לברך את אביו הגוי. והשיב שמותר לברכו ואף מותר לו לומר קדיש לעילוי נשמתו אחר פטירתו. עיי"ש. כתב הגאון רבי יצחק עטייה, בספר `רוב דגן` שנשאל: אם מותר להתפלל על גוי חולה שיתרפא, והשיב: שאם הוא ביודעו ומכירו שהוא מחסידי אומות העולם ושומר שבע מצוות של בני נח, פשוט מאד שמותר לברכו ולהתפלל עליו שיתרפא. אבל, אם הוא מסופק בו ואינו מכיר במעשיו, יתפלל עליו שיחזור למוטב ויתרפא. וכמו שאמרו בגמ' ברכות (י.) במעשה של ברוריה "יתמו חטאים מן הארץ" חטאים ולא חוטאים.